پارس ۱۴

خ طوبی،بین آفرینش و استقلال ، واحدهای ۸۶ متری(قیمت هر متر مربع            تومان، قیمت کل     ) ۸۳ متری( قیمت هر متر مربع          تومان واحدهای جلویی، قیمت کل ۰      ، دوخوابه، تحویل ۱۲ ماهه.در حال اجرای اسکلت بتنی است.واحد برای فروش نداریم

شرایط فروش : ۱۷ میلیون تومان پیش پرداخت، درصورتیکه واجدشرایط مسکن مهرباشید ۳۱میلیون تومان وام شامل ۲۳ میلیون  با سود۴ درصد و۰۰۰/۰۰۰/۸ تومان وام قرض الحسنه پرداخت میشود، یا۱۷میلیون تومان وام و ۸ میلیون وام قرض الحسنه مابقی هزینه آپارتمان در ۱۲ ماه تقسیم بندی میشود.درصورتیکه بدون پارکینگ بخواهید۷میلیون تومان ازقیمت آپارتمان کسروپیش پرداخت۱۰میلیون تومان میشود.